[Duurzaamheid op de Prinses Marijkeschool

In het kader van ons ambassadeurschap wordt het afval sinds het schooljaar 2015-2016 door ons en onze leerlingen gescheiden. We kwamen er al snel achter dat het scheiden van afval een grote discipline en organisatie vergt van een ieder.

Ook constateerden we dat het scheiden van het afval een ander probleem met zich meebrengt nl. de beschikbare verzamelcontainers kunnen de hoeveelheid  gescheiden afval niet aan. Het PMD-afval is te volumineus en de hoeveelheid afval past niet in de beschikbaar gestelde (te kleine) container. Dit leverde vooral frustratie op en een onnodig praktisch probleem. Het PMD afval werd niet opgehaald door de gemeente en moest dus zelf worden weggebracht naar een inzamelpunt. Elke week werd het afval door leerkrachten naar het verzamelpunt gebracht bij bijv. de Emté. We kunnen concluderen dat dit niet bijdraagt aan een positief beeld omtrent het afval scheiden.

Na herhaaldelijk contact met de gemeente hierover en een verzoek namens de Marijkeschool i.s.m. CSG Reggesteyn om een inzamelpunt te creëren voor PMD-afval in de buurt van de Marijkeschool hoorden we dat met ingang van 2017 PMD-afval huis aan huis wordt opgehaald. Reikhalzend werd er naar deze container uitgekeken, zodat het PMD-afval fatsoenlijk kon worden opgehaald. Helaas moeten we constateren dat het voor de gemeente nogal lastig is om onderscheid te maken tussen een school met 220 leerlingen en een normaal huishouden. Één normale huiscontainer voor het inzamelen van PMD-afval voor een school is niet te doen. Op dit moment zijn er nog gesprekken gaande om hier een passende en praktische oplossing voor te vinden.

Ieder jaar willen we als ambassadeurs een bijdrage leveren aan onze (directe) leefomgeving

De evaluatie van de plannen van het afgelopen schooljaar 2017-2018:

 • Onderzoek doen naar de mogelijkheden om afval te reduceren (afvalvrije school);

We hebben als school een flinke stap gezet om afvalvrije school te worden. De ouders zijn hierover per brief geïnformeerd. We kunnen erg tevreden zijn over de uitvoering van dit plan om afvalvrij te worden. Er zijn echter nog wel een paar hordes te nemen. Ouders vinden het niet prettig wanneer het fruitafval mee terug naar huis komt. Het ruikt niet prettig en het heeft volgens enkelen niets te maken met afvalreductie, maar meer met afvalverplaatsing. Door deze verkeerde mindset bij enkele ouders zijn wij genoodzaakt om een (tijdelijk) alternatief aan te bieden. Het fruitafval wordt nu ingezameld in biologisch afbreekbare zakjes en op school ingenomen. Het doel is nog steeds om al het extra afval te weigeren. Bij de traktaties zien we ook dat niet alle ouders zich aan de gemaakte afspraak houden. Te veel plastic komt de school binnen. Denk aan uitdeelzakjes chips e.d. Deze uitdeelzakjes hebben we liever niet, maar om deze weer mee te geven naar huis is ook niet wenselijk.

 • Doorgaan met het afval scheiden op de huidige manier; (zie bovenstaande evaluatie)
 • Praktische oplossing vinden voor de te kleine PMD container; Door de gemeente is een extra PMD-container beschikbaar gesteld. Door de afname van de hoeveelheid plastic is dit probleem opgelost.
 • Deelname aan Wereld Waterdag 2018 (22 maart 2018); In samenwerking met de gemeente Hellendoorn hebben we een start gemaakt in het waterbewustzijn van de leerlingen (en hun ouders). We hebben een uitleg gekregen over het waterbewustzijn en vervolgens hebben we vlaggen ontworpen, hiervan is er 1 door leerlingen uitvergroot en opgehangen in het Blokkenpark;
 • Actie om geld in te zamelen voor het realiseren van een groen schoolplein: In het kader van de voorbereidingen voor het groene schoolplein hebben we een eerste actie om geld in te zamelen opgezet. Als ambassadeurs hebben we daarom bewust gekozen voor een groene actie, door bloembollen te verkopen i.p.v. een sponsorloop. Met de opbrengst van de actie willen we uiteindelijk materialen aanschaffen om het schoolplein een nog groenere uitstraling te geven;
 • Onderzoek doen naar de mogelijkheden om de buurt rondom school schoon te maken in samenwerking met de buurtbewoners/ ouders. Informatie hierover is van harte welkom. Vanwege de subsidie aanvraag m.b.t. het groene schoolplein hebben we dit punt vooruit geschoven. We willen de buurt straks betrekken bij het ontwikkelen van school-/ buurtplein.

Plannen schooljaar 2018-2019

 • Aanvraag subsidie Groene schoolplein doen (januari 2019) bij Provincie Overijssel. Het huidige schoolplein willen we nog groener maken en verduurzamen. Daarbij willen we gebruik maken van het advies van Helene Eshuis “In het Wild”. De mogelijkheden onderzoeken van het creëren van een school-/ buurtplein i.s.m. de buurt, de gemeente Hellendoorn en de school.
 • Deelname aan de Dag van de Duurzaamheid (laatste keer i.v.m. einde project) We proberen nu elke dag duurzaam bezig te zijn.
 • Een pilot met fermenteren van GFT-afval (Bokashi). Alternatief voor het meegeven van GFT-afval naar huis. Hoeveelheid GFT-afval terugdringen en de biologisch afbreekbare zakjes afschaffen (periode januari – februari 2019);
 • Uitwerken van het plan “Groene schoolplein” tot een ontwerp en uitvoering van het ontwerp (afhankelijk van toekennen subsidie;
 • Meedoen aan de Bright Ideas Challenge van Generation Discover (Shell) om oplossingen te vinden voor een van de 3 grote wereld uitdagingen (Water, energie, voedsel);
 • Onderzoek doen naar de mogelijkheden om de buurt rondom school schoon te maken in samenwerking met de buurtbewoners/ ouders. Informatie hierover is van harte welkom. Dit in combinatie met de voorbereiding op het plan om een Groen schoolplein te realiseren;
 • Meedoen aan de warme truien-dag 15 februari 2019;
 • Buitendagen in samenwerking met het IVN/ CNME en Natuurwijs in elk seizoen minimaal 1 buitenles voor elke groep (gehele schooljaar in najaar en voorjaar);
 • In samenwerking met Natuur en Milieu Overijssel meedoen aan de Bijencampagne;

Vervanging van de huidige zonwering voor duurzame (warmte werende en isolerende) zonwering.