Plan van aanpak duurzaamheid

Aanleiding

Vanaf 1 mei 2015 vindt in de Gemeente Hellendoorn geen inzameling meer plaats van oud papier via maandelijks geplaatste containers. Daarmee vervalt een belangrijke inkomstenbron voor de verenigingen en scholen. De inzamelaars is gevraagd om vanaf genoemde datum op te treden als Ambassadeurs voor Duurzaamheid en Hergebruik van Grondstoffen. PC Basisschool De Meander pakt dit enthousiast op.

Plan van aanpak

In dit Plan van Aanpak wordt uiteengezet op welke wijze De Meander invulling gaat geven aan het Ambassadeurschap voor Duurzaamheid en Hergebruik van Grondstoffen. Gedurende het schooljaar worden verschillende activiteiten ondernomen, om kinderen en ouders te stimuleren een duurzame levenswijze te ontwikkelen.
De Meander is ingaande schooljaar 2014/2015 ontstaan uit een fusie tussen de Prins Clausschool en de Prinses Margrietschool. De Meander is vanaf begin schooljaar 2015/2016 verhuist naar de definitieve locatie aan de Lochtersweg. In dit plan worden de acties en plannen voor het jaar 2017 beschreven.

Activiteiten

Hieronder volgt een opsomming van de verschillende activiteiten in het kader van het Ambassadeurschap.

– Inzameling batterijen (afval)
– Inzameling pennen (afval/mvo).
– Inzameling lege cartridges (afval/mvo).
– Inzameling oude mobiele telefoons (afval/mvo).
– Promoten papiercontainers aan huis (participatie)
– Promoten PMD aan huis (participatie)
– Wereldwinkel (Fairtrade)
– Kledingactie
– Bewustwording (energie/Klimaat)
– Natuurbeheer.
– NL doet/de Meander doet. (participatie/natuur en landschap / leefomgeving)Plan van aanpak Ambassadeurschap voor duurzaamheid en hergebruik van grondstoffen 2017 De Meander Nijverdal

Nadere uitwerking van de activiteiten:

Inzamelen batterijen

Al sinds enkele jaren staat er een ton op school om lege batterijen in te zamelen. In de wekelijkse nieuwsbrief Meadert(h)aal zal hier regelmatig naar verwezen worden.
Inzamelen lege pennen/stiften.
Begin 2016 is een ton op school geplaatst om lege stiften en pennen van zowel gebruik op school als thuis in te zamelen. In de wekelijkse nieuwsbrief Meadert(h)aal zal hier regelmatig naar verwezen worden. Deze pennen zullen worden gerecycled door BIC/Terracycle.

Inzamelen lege cartridges.

Begin 2017 is een ton op school geplaatst om lege cartridges van zowel gebruik op school als thuis in te zamelen. Het blijkt dat bij mensen thuis deze veelal nog in de restafval gedeponeerd worden. In de wekelijkse nieuwsbrief Meadert(h)aal zal hier regelmatig naar verwezen worden. Deze cartridges zullen worden gerecycled door Legecartridge te Driebruggen.

Promoten PMD-containers aan huis.

In de Meandert(h)aal zal ook verwezen worden naar de PMD-containers, die in elk huishouden aanwezig zijn. De ouders en kinderen worden gewezen op het belang van het scheiden van afval, waaronder ook het vullen van de PMD-container.

Wereldwinkel

De Meander onderschrijft de doelstelling van de Wereldwinkel: ‘Met de verkoop van fairtrade producten investeert de Wereldwinkel in een leefbare wereld voor iedereen. Elk product uit het assortiment is met zorg en volgens de fairtrade criteria geproduceerd en ingekocht. Ondernemers in ontwikkelingslanden krijgen op deze manier toegang tot de Europese markt en daarmee de kans een beter bestaan op te bouwen’. Ook het komende jaar zal weer de doelstelling van de Wereldwinkel onder de aandacht worden gebracht. Tevens zal in overleg met de schoolleiding verder gekeken worden naar de haalbaarheid van het gebruik van Fairtrade producten.Plan van aanpak Ambassadeurschap voor duurzaamheid en hergebruik van grondstoffen 2017 De Meander Nijverdal

Kledingactie

De Meander doet mee aan een kledingactie. Dit kan de actie zijn voor het Liliane Fonds of de voorjaarsactie van Het Leger des Heils: ‘Het Leger kan de kleren krijgen’.
Bewustwording
In de verschillende lessen wordt aandacht besteedt aan bewust maken van afvalscheiding, duurzaamheid, recycling en schone energie. In de klassen wordt papier, PMD, pennen, cartridges, oude mobieltjes, batterijen en overig afval apart verzameld. Ook in de wekelijkse nieuwsbrief ‘Meandert(h)aal’ wordt
gewezen op de verschillende inzamelmogelijkheden en het hergebruik van goederen. De kinderen wordt geleerd, dat plastic niet verteerd in de natuur, dat glas altijd zal blijven liggen, enzovoort. Tegenwoordig zijn al deze materialen geen afval meer, maar grondstoffen voor nieuwe producten, waardoor natuurlijke bronnen minder hoeven worden aangesproken.

Natuurbeheer

Als school zijn we zijn in overleg met Overijssels Landschap om ambassadeur te worden van het Eversbergbos. Binnenkort is daar overleg over met Evert Deijk.

NL doet/ de Meander doet.

In 2017 zal in maart worden deelgenomen aan activiteiten in het kader van NL doet.
De volgende activiteiten zullen worden gepland:
– cupcakes bakken voor bewoners in de buurt
– zingen in een verzorgingstehuis
– afval opruimen in de buurt
– helpen bij Hebbeding
– helpen bij DAC De Burg
– klusjes voor Advendo opknappen
– SVVN terreindienst een ochtend helpen
– SBB boompjes kappen
– Overijssels Landschap helpen in het Eversbergbos
– Inzetten voor buurtcentrum Groot Lochter

Verder willen we graag met leerlingen van de onderbouw een activiteit opzetten i.s.m. het Claushuis. Echter richting deze organisatie zijn wat onduidelijke barrières, maar we gaan het proberen.

Slotwoord

De jeugd heeft de toekomst! Een veelgehoorde kreet, maar daarom niet minder waar.
Daarom zet De Meander zich in om haar kinderen (en hun ouders) een duurzame levenswijze aan te leren.