Ambassadeurschap voor duurzaamheid, afvalverwijdering en hergebruik van grondstoffen Plan 2019

Aanleiding


Vanaf 1 mei 2015 vindt in de Gemeente Hellendoorn geen inzameling meer plaats van oud papier via
maandelijks geplaatste containers. Daarmee vervalt een belangrijke inkomstenbron voor de verenigingen
en scholen. De inzamelaars is gevraagd om vanaf genoemde datum op te treden als Ambassadeurs voor
Duurzaamheid, Afvalverwijdering en Hergebruik van Grondstoffen. PC Basisschool De Meander pakt dit
enthousiast op.


Plan van aanpak


In dit Plan van Aanpak wordt uiteengezet op welke wijze De Meander invulling gaat geven aan het
Ambassadeurschap voor Duurzaamheid, Afvalverwijdering en Hergebruik van Grondstoffen. Gedurende
het schooljaar worden verschillende activiteiten ondernomen, om kinderen en ouders te stimuleren een
duurzame levenswijze te ontwikkelen.
De Meander is ingaande schooljaar 2014/2015 ontstaan uit een fusie tussen de Prins Clausschool en de
Prinses Margrietschool. De Meander is vanaf begin schooljaar 2015/2016 verhuist naar de definitieve
locatie aan de Lochtersweg. In dit plan worden de acties en plannen voor het jaar 2019 beschreven.

Activiteiten


Hieronder volgt een opsomming van de verschillende activiteiten in het kader van het Ambassadeurschap.
Op de volgende pagina’s worden de punten nader uitgewerkt.
– Inzameling batterijen (afval)
– Inzameling pennen (afval/mvo).
– Inzameling lege cartridges (afval/mvo).
– Inzameling oude mobiele telefoons (afval/mvo).
– Promoten papiercontainers aan huis (participatie)
– Voorleesactie tijdens de Dag van de Duurzaamheid
– Promoten deelname Earth Hour 2019, op zaterdag 30 maart 2019
– Promoten PMD aan huis (participatie)
– Wereldwinkel (Fairtrade)
– Bewustwording (energie/Klimaat)
– Natuurbeheer, Eversbergbos
– NL doet/de Meander doet. (participatie/natuur en landschap / leefomgeving)


Nadere uitwerking van de activiteiten:


Inzamelen batterijen


Al sinds enkele jaren staat er een ton op school om lege batterijen in te zamelen. In de wekelijkse
nieuwsbrief Meadert(h)aal zal hier regelmatig naar verwezen worden.
Inzamelen lege pennen/stiften.
Begin 2016 is een ton op school geplaatst om lege stiften en pennen van zowel gebruik op school als thuis
in te zamelen. In de wekelijkse nieuwsbrief Meadert(h)aal zal hier regelmatig naar verwezen worden. Deze
pennen zullen worden gerecycled door BIC/Terracycle.


Inzamelen lege cartridges


Begin 2017 is een ton op school geplaatst om lege cartridges van zowel gebruik op school als thuis in te
zamelen. Het blijkt dat bij mensen thuis deze veelal nog in de restafval gedeponeerd worden. In de
wekelijkse nieuwsbrief Meadert(h)aal zal hier regelmatig naar verwezen worden. Deze cartridges zullen
worden gerecycled door Legecartridge te Driebruggen.


Inzamelen mobiele telefoons


Begin 2017 is een ton op school geplaatst om mobiele telefoons van thuis in te zamelen. Hierin zitten
grondstoffen die voor nieuwe mobieltjes hergebruikt kunnen worden. Het blijkt dat bij mensen thuis deze
vaak in de kast belangen en blijven liggen of soms zelfs in de restafval gedeponeerd worden. In de
wekelijkse nieuwsbrief Meadert(h)aal zal hier regelmatig naar verwezen worden. De mobieltjes zullen ook
worden gerecycled door Legecartridge te Driebruggen.


Promoten papiercontainers aan huis


In de Meandert(h)aal zal ook verwezen worden naar de papiercontainers, die in elk huishouden aanwezig
zijn. De ouders en kinderen worden gewezen op het belang van het scheiden van afval, waaronder ook het
vullen van de papiercontainer.


Promoten PMD-containers aan huis


In de Meandert(h)aal zal ook verwezen worden naar de PMD-containers, die in elk huishouden aanwezig
zijn. De ouders en kinderen worden gewezen op het belang van het scheiden van afval, waaronder ook het
vullen van de PMD-container.

Voorleesactie tijdens de Dag van de Duurzaamheid


Ook de Meander neemt deel aan de voorleesactie tijdens de Dag van de Duurzaamheid. Tijdens en met dit
voorlezen wordt de kinderen duidelijk en bewust gemaakt van het belang van duurzaamheid. Dat daarom
materialen worden ingezameld om te dienen als grondstof voor nieuwe producten en dat door gescheiden
afvalinzameling de belasting op het milieu en onze planeet verminderd wordt.


Promoten deelname Earth Hour 2019, op zaterdag 30 maart 2019


In de Meandertaal worden ouders en kinderen erop attent gemaakt dat zaterdag 30 maart deze actie
plaats vindt en dat het zinvol om aan deze actie deel te nemen. (Alle beetjes helpen).


Wereldwinkel


De Meander onderschrijft de doelstelling van de Wereldwinkel: ‘Met de verkoop van fairtrade producten
investeert de Wereldwinkel in een leefbare wereld voor iedereen. Elk product uit het assortiment is met
zorg en volgens de fairtrade criteria geproduceerd en ingekocht. Ondernemers in ontwikkelingslanden
krijgen op deze manier toegang tot de Europese markt en daarmee de kans een beter bestaan op te
bouwen’. Ook het komende jaar zal weer de doelstelling van de Wereldwinkel onder de aandacht worden
gebracht en zal er weer een Fair Trade project gedraaid worden.


Bewustwording


In de verschillende lessen wordt aandacht besteedt aan bewust maken van afvalscheiding, duurzaamheid,
recycling en schone energie. In de klassen wordt papier, PMD, pennen, cartridges, oude mobieltjes,
batterijen en overig afval apart verzameld. Ook in de wekelijkse nieuwsbrief ‘Meandert(h)aal’ wordt
periodiek gewezen op de verschillende inzamelmogelijkheden en het hergebruik van goederen. De
kinderen wordt geleerd, dat plastic niet verteerd in de natuur, dat glas altijd zal blijven liggen, enzovoort.
Tegenwoordig zijn al deze materialen geen afval meer, maar grondstoffen voor nieuwe producten,
waardoor natuurlijke bronnen minder hoeven worden aangesproken.


Natuurbeheer


Op 21 oktober 2017 is landgoed de Eversberg op feestelijke wijze geopend. In 2017 zijn er diverse
contacten geweest met Landschap Overijssel over dit prachtige stukje natuur dicht bij de school dat ook
nog cultuurhistorische waarde heeft.
De Meander heeft het landgoed Eversberg voor onbepaalde tijd geadopteerd. Hiervoor is een
overeenkomst ondertekend. Leerlingen uit groep 7 en 8 gaan periodiek onderhoud plegen aan het bos en
medewerkers van Landschap Overijssel komen lessen geven aan de overige groepen over het thema: “Je
school kan de boom in”. De Meander mag het Eversbergbos ook echt hun bos noemen. Een erg
waardevol leermiddel en een praktisch middel om de jeugd bewust te maken van de urgentie van
voldoende bos en groen en om dit dan ook te onderhouden en schoon te houden.


NL doet/ de Meander doet


In 2019 zal op 15 maart worden deelgenomen aan activiteiten in het kader van NL doet.
De volgende activiteiten zullen worden gepland:
– cupcakes bakken voor bewoners in de buurt
– zingen in een verzorgingstehuis
– afval opruimen in de buurt
– helpen bij Hebbeding
– SVVN terreindienst een ochtend helpen
– SBB, onderhoudswerkzaamheden.
– Overijssels Landschap helpen in het Eversbergbos
– Inzetten voor buurtcentrum Groot Lochter


Slotwoord


De jeugd heeft de toekomst! Een veelgehoorde kreet, maar daarom niet minder waar.
Daarom zet De Meander zich in om haar kinderen (en hun ouders) een duurzame levenswijze aan te leren.